Ryutwo isn’t real. Ryutwo can’t hurt you.

View Source